flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Апеляційного суду міста Києва

від «10» грудня 2015 року № 218-ОД

ПОЛОЖЕННЯ

про забезпечення доступу до публічної інформації

в Апеляційному суді міста Києва

Розділ І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації в Апеляційному суді міста Києва (далі – Суд).

1.2. Визначення понять:

1) запит на інформацію - це прохання особи чи групи осіб в усній,  письмовій чи іншій формі надати  публічну  інформацію,  що знаходиться у володінні Суду;

2) публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими  засобами  та  на будь-яких носіях інформація,  що була отримана або створена  в  процесі  здійснення  Судом  повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Суду;

3) запитувачі інформації - фізичні, юридичні особи, крім суб'єктів владних повноважень, об'єднання громадян без статусу юридичної особи;

4) звернення громадян - викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги;

5) суб'єкт владних повноважень - орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні  ними владних  управлінських  функцій  на основі  законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

1.3. Правове регулювання відносин, пов'язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до законів України "Про доступ до публічної інформації", "Про судоустрій і статус суддів", "Про інформацію", "Про доступ до судових рішень", Цивільного процесуального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України.

1.4. Дія цього Положення не поширюється на надання інформації при здійсненні судочинства Судом, при виконанні судових рішень, на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій,  а також на відносини у сфері звернень громадян.

1.5. Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (облік, аналіз,  систематизація, опрацювання) та контроль щодо задоволення запитів на інформацію організовує відповідальна посадова особа Суду, до компетенції якої віднесено систематизацію, аналіз та контроль запитів на інформацію.

1.6. Начальники відділів Суду, які володіють запитуваною інформацією та визначені резолюцією керівництва, забезпечують виконання та надання публічної інформації на запит на інформацію. 

 

Розділ ІІ. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність Суду.

2.1. Доступ до публічної інформації у Суді забезпечується шляхом:

1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

на офіційному веб-порталі в мережі Інтернет;

на інформаційних стендах;

будь-яким іншим способом;

2) надання інформації за запитами на інформацію.

2.2. Інформація про діяльність Суду може надаватись в усній формі та у вигляді документальної інформації, в тому числі у вигляді електронного документа.

У випадку, якщо форма надання інформації законодавством не передбачена, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі неможливості надання вказаної інформації у запитуваній формі інформація надається у тому вигляді, в якому вона зберігається у Суді.

Публічна інформація надається в усній формі та у телефонному режимі відділом прийому громадян та попереднього розгляду їх звернень фізичним, юридичних особам, об’єднанням громадян під час прийому.

2.3. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом.

Перелік відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначається у додатку 1 до цього Положення.

2.4. Оприлюднення та розміщення на офіційному веб-сайті Суду публічної інформації, підготовленої та поданої структурними підрозділами Суду з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», забезпечуються відділом, до компетенції якого віднесено взаємодію із засобами масової інформації та міжнародного співробітництва.

2.5. Особами, відповідальними за надання відомостей за запитами на інформацію, є начальники відділів Суду в межах своєї компетенції.

2.6. Надання публічної інформації про діяльність Суду запитувачам інформації на їх запит, а також розміщення вказаної інформації на веб-сайті Суду та інформаційному стенді забезпечують начальники відділів Суду за такими напрямами діяльності:

- щодо інформації довідкового характеру з автоматизованої системи документообігу Суду (далі – АСДС) – начальники відділів по забезпеченню діяльності судових палат та начальник відділу прийому громадян та попереднього розгляду їх звернень;

- щодо інформації, яка міститься в документах, які зберігаються в архіві та музеї Суду – начальник відділу архівного діловодства та музейної справи;

- інформація про рух судових справ, час і місце їх розгляду: в усній формі (за телефоном) – начальник відділу прийому громадян та попереднього розгляду їх звернень; в письмовій формі (за письмовими запитами), – начальники відділів забезпечення діяльності судових палат;

- інформація про доходи суддів та державних службовців апарату Суду і членів їх сімей, інші персональні дані відомості з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та про доступ до публічної інформації; про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад, – начальник відділу кадрової роботи та державної служби;

- інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету; про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, – начальник відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності;

- інформація про нормативно-правові засади діяльності Суду; положення, інструкції, які стосуються діяльності Суду, – начальник відділу документального забезпечення діяльності голови суду та його заступників;

- відомості з бібліотечного фонду Суду та щодо науково-практичного видання журналу «Судова Апеляція» - начальник редакційно-бібліотечного відділу;

- інформація про статистичні дані щодо здійснення судочинства Судом, відображені у звітах, матеріалами аналізів та узагальнень судової практики Суду – начальник відділу судової статистики, узагальнення судової практики та систематизації законодавства;

- інформацію про матеріально-технічне забезпечення Суду; господарське забезпечення заходів, які проводяться судом; створення працівникам безпечних умов праці; охорону праці та техніку безпеки, пожежну безпеку, - начальник відділу договірно-правової роботи, матеріально-технічного та господарського забезпечення;

- інформацію про інформаційно-телекомунікаційні системи, автоматизованої системи документообігу Суду – начальник відділу інформаційних ресурсів та телекомунікаційних технологій;

- інформація щодо доступу до судових засідань у Суді – начальник відділу судових розпорядників;

- інформація про режим роботи Суду, правила та графік прийому громадян у Суді – начальник відділу прийому громадян та попереднього розгляду їх звернень;

- інформація про порядок взаємодії зі ЗМІ, про участь у  міжнародних проектах та співпрацю з іноземними правовими установами та організаціями, наповнення інформацією веб-сайту – начальник відділу зі взаємодії із засобами масової інформації та міжнародного співробітництва.

2.7. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом.

 

Розділ ІІІ. Порядок надання публічної інформації про діяльність Суду

3.1. Оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації забезпечується відділом зі взаємодії із засобами масової інформації та міжнародного співробітництва відповідно до законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства».

 Взаємодія Суду із засобами масової інформації визначається Порядком взаємодії Апеляційного суду міста Києва з представниками засобів масової інформації, затвердженим наказом голови Апеляційного суду міста Києва від 31 липня 2014 року.

3.2. Розміщенню на офіційному веб-сайті Суду підлягають:

1) інформація про діяльність Суду:

- місцезнаходження, поштова адреса, номери засобів зв’язку, адреса офіційного веб-сайту, адреса електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію;

- прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти голови Суду та його заступників, керівника апарату Суду та його заступників, а також начальників відділів Суду;

- розклад роботи Суду та графік прийому громадян;

- вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

- порядок звернення до Суду учасників процесу.

2) правила внутрішнього трудового розпорядку Суду:

3) інформація про нормативно-правові засади діяльності Суду;

4) інформація, пов’язана з розглядом справ у Суді;

5) інформація про порядок складання та подання запиту на інформацію;

6) інформацію про систему обліку, види інформації, що знаходяться у володінні Суду;

7) звіти, в тому числі щодо результатів розгляду запитів на інформацію;

8) реквізити для сплати судового збору та реквізити депозитного рахунку;

9) базові показники ефективності діяльності суду;

10) інші відомості про діяльність Суду, які належать до публічної інформації.

3.3. Рішення Суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України «Про доступ до судових рішень».

3.4. На інформаційному стенді розміщується інформація про:

- графік роботи Суду, в тому числі порядок прийому громадян, представників юридичних осіб, об’єднань громадян, з питань, пов’язаних з організацією діяльності Суду;

- банківські реквізити для сплати судового збору;

- порядок оскарження судових рішень;

- умови і порядок отримання інформації про діяльність Суду;

- інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність Суду;

Відомості про дату, час, місце проведення судового засідання у справах, призначених до розгляду в Суді, виводяться на електронних табло, розташованих у холі Суду.

Інформація про порядок пропуску осіб до приміщення суду і розташування залів судових засідань розміщується у холі суду.

3.5. Запитувач має право звернутись до Суду із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в приймальні громадян Суду та на офіційному веб-сайті Суду (додатки 2-3 до Положення).

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

 

Розділ IV. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію

4.1. Запити на інформацію, до надходять до Суду, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються у відділі опрацювання кореспонденції відповідно до Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ з урахуванням вимог цього Положення.

4.2. Після реєстрації запитів на інформацію відділ опрацювання кореспонденції невідкладно передає їх до відділу документального забезпечення діяльності голови суду та його заступників.

4.3. У випадках, коли запит містить прохання надати інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності Суду, відповідальними за надання відповідей на запит визначаються начальники відповідних відділів згідно з напрямами діяльності, визначеними пунктом 2.5. цього Положення.

За рішенням голови Суду або його заступника, керівника апарату Суду чи його заступника відповідальним за надання відповіді на такий запит може бути визначено одного із начальників відділів. У такому випадку співвиконавці зобов’язані не пізніше чотирьох робочих днів з дня отримання Судом запиту надати відповідальному виконавцю відповідні документи.

4.4. Запит на інформацію з відповідною резолюцію голови Суду чи його заступника, керівника апарату Суду чи його заступника опрацьовується у відділі опрацювання кореспонденції, після чого невідкладно передається виконавцям.

4.5. Відповідь на інформаційний запит надається запитувачу у спосіб, форма якого вказана у запиті (шляхом відправлення відповіді поштовим зв’язком, електронною поштою, отримання відповіді запитувачем особисто в приміщенні Суду).

Оригінали запитів на отримання публічної інформації та копії відповідей на них зберігаються у номенклатурній справі відділу документального забезпечення діяльності голови суду та його заступників згідно зі Зведеною номенклатурою справ Суду.

4.6. Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту Судом.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

4.7. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

4.8. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, Суд може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку Суд повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

4.9. У випадках, коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, начальник відділу, відповідальний за надання інформації, не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання Судом запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

4.10. У разі якщо запит, поряд з проханням надати публічну інформацію, містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на питання, які не відносяться до публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.

 

Розділ V. Порядок надання відповідей на  інформаційний запит

5.1. Відповідь на запит надається начальником відповідного відділу за його підписом.

Відповідь на запит, що містить прохання надати інформацію з різних напрямів діяльності Суду, виконавцями якого визначено кілька осіб, а відповідальним за надання відповіді – одного з них, а також відповідь з відмовою інформації з підстав, передбачених пунктом 5.5. цього Положення, надається за підписом голови Суду, його заступника, секретаря палати, керівника апарату Суду або його заступника.

5.2. Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в наданні такої інформації. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса Суду, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

5.3. У випадку, якщо запитувана інформація про діяльність Суду належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказується вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступу до зазначеної інформації обмежений. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, надається запитувана інформація, за винятком інформації з обмеженим доступом.

5.4. Відповіді на запит підлягають обов’язковій реєстрації в Суді.

5.5. Суд має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) Суд не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6  Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої запит на інформацію має містити:

- ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого подається запит, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату подання запиту за умови подачі запиту в письмовій формі.

Особі, яка не сплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, запитувана інформація надається після сплати цих витрат.

5.6. Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

Розмір витрат на копіювання та друк копій документів та порядок відшкодування цих витрат визначається Інструкцією про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів, які надаються запитувачам інформації.

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

5.7. Відповідальна особа Суду за забезпечення доступу до публічної інформації здійснює контроль за дотриманням строків розгляду запитів та підготовки проектів відповідей структурними підрозділами Суду.

 

Розділ VІ. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації

6.1. Відповідальність за порушення законодавства у сфері доступу до публічної інформації визначається відповідно до чинного законодавства України.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.