flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Нормативно-правові акти, які визначають правові засади діяльності суду

 Відповідно до ст. 125 Конституції України система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності і спеціалізації. Відповідно до закону діють апеляційні та місцеві суди.

Апеляційний суд міста Києва діє на підставі Конституції України, Закону України від 07.07.2010 року № 2453-VI «Про судоустрій і статус суддів», Цивільного процесуального кодексу України та Кримінально процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та іншими нормативно-правовими актами і є одним із судів загальної юрисдикції в судовій системі Україні. До його складу входять голова суду, його заступники та судді.

Законом України «Про судоустрій і статус суддів» визначено такі повноваження апеляційного суду:

- здійснює правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом;

- у випадках, передбачених процесуальним законом, розглядає справи відповідної судової юрисдикції як суд першої інстанції;

- аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику, інформує про результати узагальнення судової практики відповідні місцеві суди, а також суди вищого рівня;

- надає місцевим судам методичну допомогу в застосуванні законодавства;

- здійснює інші повноваження, визначені законом.

Повноваження апеляційного суду за наслідками розгляду апеляційних скарг у кримінальному провадженні визначено статтею 407 Кримінального процесуального кодексу України:

1. За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на вирок або ухвалу суду першої інстанції суд апеляційної інстанції має право:

1) залишити вирок або ухвалу без змін;

2) змінити вирок або ухвалу;

3) скасувати вирок повністю чи частково та ухвалити новий вирок;

4) скасувати ухвалу повністю чи частково та ухвалити нову ухвалу;

5) скасувати вирок або ухвалу і закрити кримінальне провадження;

6) скасувати вирок або ухвалу і призначити новий розгляд у суді першої інстанції.

2. За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на вирок суду на підставі угоди суд апеляційної інстанції, крім рішень, передбачених пунктами 1-5 частини першої цієї статті, має право скасувати вирок і направити кримінальне провадження:

1) до суду першої інстанції для проведення судового провадження у загальному порядку, якщо угода була укладена під час судового провадження;

2) до органу досудового розслідування для здійснення досудового розслідування в загальному порядку, якщо угода була укладена під час досудового розслідування.

3. За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвали слідчого судді суд апеляційної інстанції має право:

1) залишити ухвалу без змін;

2) скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу.

Повноваження апеляційного суду під час розгляду цивільних справ визначено статтею 307 Цивільного процесуального кодексу України: 

1. За наслідками розгляду апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції апеляційний суд має право:

1) постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишення рішення без змін;

2) скасувати рішення суду першої інстанції і ухвалити нове рішення по суті позовних вимог;

3) змінити рішення;

4) постановити ухвалу про скасування рішення суду першої інстанції і закриття провадження у справі або залишення заяви без розгляду.

2. За наслідками розгляду скарги на ухвалу суду першої інстанції апеляційний суд має право:

1) постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишення ухвали без змін;

2) скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу;

3) змінити ухвалу;

4) скасувати ухвалу, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.

3. За наслідками розгляду скарги на судовий наказ апеляційний суд має право:

1) постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишення судового наказу без змін;

2) постановити ухвалу про скасування судового наказу та роз'яснити, що заявлені стягувачем вимоги можуть бути розглянуті в позовному провадженні з додержанням загальних правил щодо пред'явлення позову;

3) змінити судовий наказ.

Ухвала апеляційного суду про відхилення апеляційної скарги на судовий наказ і залишення судового наказу без змін є остаточною і оскарженню не підлягає.

В Апеляційному суді міста Києва діють судові палати: з розгляду цивільних справ та з розгляду кримінальних справ.

Судову палату очолює секретар судової палати, який обирається з числа суддів цього суду строком на два роки. Суддя не може бути секретарем судової палати у відповідному суді більш як два строки поспіль. Рішення про утворення судової палати, її склад, а також про обрання секретаря судової палати приймаються зборами суддів апеляційного суду за пропозицією голови суду. Секретар судової палати організовує роботу відповідної палати, контролює здійснення аналізу та узагальнення судової практики у справах, віднесених до компетенції палати, інформує збори суддів апеляційного суду про діяльність судової палати.

Очолює апеляційний суд голова суду. До повноважень голови апеляційного суду належать:

- представлення суду як органу державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;

- визначення адміністративних повноважень заступників голови апеляційного суду;

- контроль за ефективністю діяльності апарату суду,

- внесення Голові Державної судової адміністрації України подання про призначення на посади керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду та про звільнення їх з посад, а також про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;

- видання на підставі акта про обрання на посаду судді чи звільнення судді з посади відповідний наказ;

- повідомлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Державної судової адміністрації України, а також через веб-портал судової влади про наявність вакантних посад суддів у апеляційному суді у триденний строк з дня їх утворення;

- забезпечення виконання рішень зборів суддів апеляційного суду;

- організація ведення та аналіз судової статистики,

- організація вивчення та узагальнення судової практики, інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;

- сприяння виконанню вимог щодо підтримання кваліфікації суддів апеляційного суду та підвищення їхнього професійного рівня;

- здійснення повноваження слідчого судді та призначення з числа суддів апеляційного суду суддів (суддю) для здійснення таких повноважень у випадках, передбачених процесуальним законом;

- здійснення інших повноважень, визначені законом.

Голова апеляційного суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.

У разі відсутності голови апеляційного суду його адміністративні повноваження здійснює один із заступників голови суду за визначенням голови суду, за відсутності такого визначення – заступник голови суду, який має більший стаж роботи на посаді судді, а в разі відсутності заступника голови суду – суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді.

Заступник голови апеляційного суду здійснює адміністративні повноваження, визначені головою суду.

Суддею апеляційного суду може бути суддя, який за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному суді, має досвід роботи суддею не менше п’яти років або має науковий ступінь, отриманий до призначення на посаду судді, та стаж наукової діяльності у галузі права або науково-педагогічної діяльності у галузі права у вищому навчальному закладі або вищих навчальних закладах, що здійснюють підготовку фахівців освітнього ступеня «магістр», до призначення на посаду судді не менше десяти років.

Організаційне забезпечення роботи Апеляційного суду міста Києва здійснює його апарат, який очолює керівник апарату.

У своїй діяльності апарат Апеляційного суду міста Києва керується Конституцією України, законами України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про державну службу», іншими нормативно-правовими актами України, Положенням про апарат Апеляційного суду міста Києва, рішеннями зборів суддів, а також наказами і розпорядженнями Голови Суду, наказами керівника апарату Суду.

Положення про апарат Апеляційного суду міста Києва розробляється керівником апарату суду на підставі Типового положення, погоджується Державною судовою адміністрацією України та затверджується зборами суддів Апеляційного суду міста Києва.

Структура і штатна чисельність апарату суду затверджуються Державною судовою адміністрацією України за погодженням з Головою Суду в межах видатків на утримання суду, передбачених у Державному бюджеті України.

Апарат Апеляційного суду міста Києва складається із 15 структурних підрозділів (відділів), що здійснюють свої функції на підставі положень, які затверджуються керівником апарату Апеляційного суду міста Києва. До апарату Апеляційного суду міста Києва входять начальники відділів, заступники начальників відділів, помічники голови та заступників голови суду, помічники суддів, старші консультанти, консультанти, секретарі суду, головні та провідні спеціалісти, секретарі судового засідання, судові розпорядники та інші державні службовці. Для кадрового та фінансового обслуговування до апарату суду прикріплюються помічники суддів.

Призначення на посади та звільнення з посад працівників апарату суду, застосування до них заохочень і накладання стягнень (крім посад заступників керівника апарату суду) здійснюється керівником апарату суду. Добір працівників апарату суду проводиться на конкурсній основі.